کتاب‌ها

از مشرق بیداری (مجموعه شعر مقاومت)

حسین اسرافیلی
34,000 ریال
32,300 ریال

اسرائیل و درگیری دائمی

ربیع داغر ، فاطمه کاظمی
51,000 ریال
48,450 ریال

اقتصاد دفاع در دوران جدید

حسین دری نوگورانی
160,000 ریال
152,000 ریال

اقتصاد سیاسی ارتباطات

وینسنت موسکو ، رحیم قاسمیان
150,000 ریال
142,500 ریال

اقناع سازی و ارتباطات اجتماعی

حجت اله مرادی
30,000 ریال
28,500 ریال

امپراتور رسانه روپرت مورداک

ویلیام شاوکراس ، امیر حسین بابالار
65,000 ریال
61,750 ریال

ایدئولوژی سیاسی حماس ( دیدگاه عامه مردم)

میکل ارومینگ ینسن ، رضا رستم زاده - خسروشاهی - ساحله پیوند
100,000 ریال
95,000 ریال