نوبت :4
سال چاپ :1397
شابک :۹۷۸-۶۲۲-۶۱۱۲-۲۵-۳
تعداد صفحات :120
وضعیت :انتشار یافته

دیگر آثار نویسنده

نگارش فیلمنامه مستند کد کالا 73

.

کلمات کلیدی: نگارش مستند فیلم نامه
قسمتی از کتاب

نگارش فیلمنامه مستند